REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "KNAUF PROFIT" – edycja 5

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„KNAUF PROFIT” – edycja 5

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna dotycząca zakupu produktów marki Knauf, pod nazwą „KNAUF PROFIT” – edycja 5, przeprowadzana wśród osób fizycznych, które w ramach wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług wykonawczych branży budowlanej, dokonują zakupów określonych produktów marki Knauf w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terytorium Polski (zwana dalej „akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka Knauf Sp. z o.o. z siedzibą: 02-229 Warszawa,
  ul. Światowa 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000036059, NIP 521-100-34-23, kapitał zakładowy 4.000.000 PLN
  – zwana dalej „Knauf Sp. z o.o.” lub „Organizatorem”.
 3. Akcja promocyjna trwa od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 4. Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Rozszerzeniem niniejszej akcji promocyjnej jest akcja promocyjna pod nazwą „KNAUF PROFIT VIP KLUB”, której zasady i warunki określa Regulamin stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

II. WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. Uczestnikami akcji promocyjnej (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, które w ramach wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze Polski, świadczą usługi wykonawcze branży budowlanej i dokonują zakupów produktów marki Knauf w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terytorium Polski.
 2. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest:
  1. przekazanie w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. prawidłowo wypełnionego
   i podpisanego przez upoważnione osoby formularza zgłoszenia do akcji promocyjnej, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, lub dokonanie w ww. terminie rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.profit.knauf.pl;
  2. zakup przez Uczestnika w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terenie Polski w okresie trwania akcji promocyjnej produktów marki Knauf określonych w pkt. III ust. 1 poniżej (zwanych dalej „produktami akcyjnymi”);
  3. nieposiadanie przez Uczestnika w chwili składania zgłoszenia przeterminowanych płatności, nieuregulowanych not odsetkowych, lub innych zaległych zobowiązań wobec Knauf Sp. z o.o.
 3. Formularze zgłoszeniowe należy przekazywać na ręce regionalnych doradców technicznych lub przedstawicieli handlowych Organizatora, lub e-mailem na adres: profit@knauf.pl, bądź faksem na numer +22 36 95 109, w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji, a te dokonane po terminie, lub wypełnione nieprawidłowo, niekompletnie lub nieczytelnie, czy też niepodpisane, podlegają odrzuceniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczestnika, Organizator utworzy indywidualne konto akcyjne Uczestnika na stronie www.profit.knauf.pl. Loginem do konta danego Uczestnika będzie jego numer NIP (w przypadku Uczestników prowadzących działalność gospodarczą) albo numer PESEL (w przypadku Uczestników nieprowadzących działalności gospodarczej). Natomiast hasło do swojego konta każdy Uczestnik utworzy przy pierwszej rejestracji.
 5. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy udziału w akcji promocyjnej.
 6. Uczestnik akcji promocyjnej oraz osoby składające swoje podpisy na formularzu zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora akcji promocyjnej dla celów przeprowadzenia niniejszej akcji promocyjnej. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny lecz jest niezbędne dla obsługi udziału Uczestnika w akcji promocyjnej.
 7. Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być:

 

III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. Punkty premiowe przyznawane są każdemu Uczestnikowi za zakup produktów marki Knauf w sieci  dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terenie Polski (tj. z wyłączeniem produktów akcyjnych zakupionych przez Uczestnika bezpośrednio od Knauf Sp. z o.o.)w okresie trwania akcji promocyjnej produktów akcyjnych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Lista produktów akcyjnych wraz z punktacją. Lista produktów akcyjnych obejmuje określone w Załączniku nr 2 produkty z następujących systemów Knauf: systemy tynkarskie, systemy podłogowe, systemy wykończeniowe, systemy ociepleń oraz systemy glazurnicze.
 2. Ilość zdobytych przez danego Uczestnika Punktów Premiowych na produktach akcyjnych zakupionych wyłącznie w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terenie Polski (tj. z wyłączeniem produktów akcyjnych zakupionych przez Uczestnika bezpośrednio od Knauf Sp. z o.o.) określana będzie na podstawie przesłanych Organizatorowi przez danego Uczestnika kopii faktur /w tym faktur korekt/ wystawionych na Uczestnika lub paragonów dotyczących zakupu produktów akcyjnych określonych w Załączniku nr 2, dokonanej wyłącznie w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. (tj. z wyłączeniem zakupów bezpośrednio od Knauf Sp. z o.o.) na terenie Polski, z datą sprzedaży z okresu trwania akcji promocyjnej – z uwzględnieniem postanowienia pkt. III ust. 26 Regulaminu poniżej oraz z zastrzeżeniem, że jeśli dana faktura lub faktura korekta będzie wystawiona na inny podmiot niż Uczestnik, wówczas powinna zostać opatrzona podpisaną przez ten podmiot adnotacją, że kopia tej faktury lub faktury korekty została przekazana Uczestnikowi do rozliczenia tego zakupu w ramach akcji promocyjnej.
 3. W przypadku samodzielnej rejestracji zakupów przez Uczestnika na stronie www.profit.knauf.pl (wpisanie danych faktury, zakupionych produktów i ich ilości, załączenie faktury) Uczestnik otrzyma 1 punkt promocyjny za każdą wpisaną fakturę lub 2 punkty za każdą wpisaną fakturę z bieżącego lub poprzedniego miesiąca. Punkty promocyjne podlegają uwzględnieniu w ogólnej liczbie Punktów Premiowych).
 4. Faktury (w tym faktury korekty) rozliczone przez Uczestnika w ramach innego działania marketingowego, finansowanego przez Knauf Sp. z o.o., nie mogą być ponownie rozliczone w akcji promocyjnej.
 5. Zdobyte Punkty Premiowe (z uwzględnieniem postanowień pkt. III ust. 3 Regulaminu) dany Uczestnik może wymienić na wybrane przez siebie nagrody określone w Katalogu Nagród, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik – aby uzyskać prawo do nagrody – ma obowiązek:
  1. udokumentowania zakupu produktów akcyjnych w postaci kserokopii, skanu lub zdjęcia dowodu zakupu określonego w ust. 2 powyżej i przesłanie tych dowodów zakupu do Organizatora wraz
   z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.profit.knauf.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. (z zastrzeżeniem postanowień ust.6a);
  2. przesłania w w/w terminie, tj. do dnia 31 stycznia 2021 r. kopii wszelkich faktur korekt dotyczących  korekt ilościowych i asortymentowych dotyczących zakupu Produktów Premiowanych w okresie trwania Programu, które będą wpływać na zmniejszenie naliczenia Punktów Premiowych należnych Uczestnikowi.
  3. wyboru z Katalogu Nagród (Załącznik nr 3) odpowiedniej nagrody, po zdobyciu określonej ilości Punktów Premiowych, oraz zgłoszenia wybranej nagrody do Organizatora za pośrednictwem strony www.profit.knauf.pl lub w drodze przesłania do Organizatora pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną formularza zamówienia nagrody pobranego ze strony www.profit.knauf.pl – co winno nastąpić nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

 6a.  Dowody zakupu produktów akcyjnych winny zostać przesłane w następujących terminach:

 1. Zdobyte Punkty Premiowe (z uwzględnieniem postanowień pkt. III ust. 3 Regulaminu), które nie zostaną zgłoszone lub wykorzystane przez Uczestnika w terminie i w sposób określony w Regulaminie, lub będą stanowić niewykorzystaną resztę niemożliwą do wymiany na nagrodę (poniżej 20 punktów) – przepadają na rzecz Organizatora bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.
 2. Decyzje o przyznaniu poszczególnych nagród – na podstawie zdobytych i właściwie udokumentowanych Punktów Premiowych (z uwzględnieniem postanowień pkt. III ust. 3 Regulaminu) oraz zgłoszeń Uczestników dotyczących wybranych nagród – podejmie komisja akcyjna składająca się z trzech przedstawicieli Knauf Sp. z o.o., powołanych przez Zarząd Organizatora. Decyzje komisji akcyjnej co do przyznania poszczególnych nagród są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. III ust. 10 Regulaminu poniżej, nagrody zostaną przyznane imiennie i przesłane pocztą kurierską lub przekazane Uczestnikom przez przedstawiciela Organizatora według danych i na adres wskazany w formularzach zamówienia nagrody złożonych
  w ramach akcji promocyjnej. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne aktualizowanie swych danych i adresu podanych w formularzach zgłoszeniowych.
 4. Nagrody w postaci produktów marki Knauf zamawianych w tonach zostaną przekazane przez Organizatora do wybranego przez Uczestnika dystrybutora sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o., skąd Uczestnik ma obowiązek odebrać nagrody we własnym zakresie i na swój koszt w terminie
  1 miesiąca od dnia postawienia nagrody do dyspozycji Uczestnika u ww. dystrybutora, o czym Uczestnik zostanie odrębnie poinformowany. Nagrody w kategorii Produkty Knauf w postaci produktów marki Knauf wydawane będą na podstawie wystawionych przez Organizatora faktur VAT z ceną jednostkową 1 PLN netto za 1 odpowiednio tonę / sztukę produktu stanowiącego nagrodę,
  tj. 1 tonę tynku, 1 tonę wylewki lub za 1 szt. produktu, tj. 1 wiaderko środka gruntującego, czy 1 worek kleju. W przypadku zamówienia nagród z kategorii Produkty Knauf, Organizator umożliwia dokonanie  płatności za takie nagrody na platformie płatniczej PayU. Nagrody w postaci produktów marki Knauf nie mogą stanowić podstawy do uzyskania przez danego Uczestnika kolejnych Punktów Premiowych
  z tytułu takiego rodzaju nabycia tych produktów akcyjnych.
 5. Nieodebrane przez danego Uczestnika prawidłowo przesłanej (zgodnie z pkt. III ust. 9 Regulaminu) lub postawionej do dyspozycji (zgodnie z pkt. III ust. 10 Regulaminu) przez Organizatora nagrody może spowodować, że przepadnie ona na rzecz Organizatora, bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.
 6.  W każdym  momencie trwania Programu Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym zarówno kopii faktur potwierdzających zakupy produktów premiowanych, jak i kopii faktur dot. korekt ilościowych i asortymentowych oraz danych zawartych w dokumentach przesłanych przez Uczestników programu w celu naliczenia Punktów Premiowych. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do rzetelności przesłanych przez Uczestnika dokumentów i ich zgodności z rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi, Organizator zastrzega sobie prawo żądania  przedstawienia przez Uczestnika zestawienia faktur VAT oraz faktur korekt, dowodzących dokonania zakupu bądź odpowiednio zwrotu produktów premiowanych w okresie trwania Programu - z uwzględnieniem danych takich, jak: numery faktur, nazwa Uczestnika, data zakupu produktów, ilość i asortyment produktów. W przypadku odmowy udzielenia danych przez Uczestnika, nieprzekazania żądanych danych przez Uczestnika w terminie wskazanym przez Organizatora lub w razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zestawieniem przekazanym przez Uczestnika a fakturami lub fakturami dot. korekt, Uczestnikowi nie zostaną naliczone Punkty Premiowe  za zakupy produktów, objętych w/w fakturami względnie – w razie ich wcześniejszego naliczenia – zostaną one anulowane.
 7. W przypadku powzięcia przez Organizatora wiadomości, przed lub po przyznaniu nagrody, że dany Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia Regulaminu, Organizatorowi lub na mocy jego decyzji komisji akcyjnej, przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu Uczestnikowi,
  a w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu lub zwrotu ich równowartości.
  W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Dodatkowym warunkiem przyznania nagrody jest nieposiadanie przez danego Uczestnika względem Knauf Sp. z o.o. w chwili przyznawania nagrody przeterminowanych płatności, nieuregulowanych not odsetkowych, lub innych zaległych zobowiązań.
 9. Wysłanie pocztą (zgodnie z pkt. III ust. 9 Regulaminu) lub postawienie do dyspozycji (zgodnie
  z pkt. III ust. 10 Regulaminu) danemu Uczestnikowi nagrody odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podjęcia przez komisję akcyjną decyzji o przyznaniu nagrody temu Uczestnikowi.
 10. Prawo Uczestnika akcji promocyjnej do domagania się wydania nagrody jest niezbywalne.
 11. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 12. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w akcji promocyjnej lub wykluczenia Uczestnika z akcji promocyjnej przez Organizatora z powodu naruszenia Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest
  w ciągu 30 dni odpowiednio od daty złożenia rezygnacji lub otrzymania zawiadomienia
  o wykluczeniu (lecz nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.), do wykorzystania zdobytych przez siebie Punktów Premiowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przeciwnym przypadku punkty te przepadają na rzecz Organizatora, bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.
 13. Towary określone w „Katalogu nagród” (Załącznik nr 3) przyznawane Uczestnikowi w ramach realizacji nagrody podlegają gwarancji na zasadach i warunkach określonych przez ich producentów (jeżeli dany producent udzielił gwarancji) i w tym zakresie Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności. Warunki rękojmi za wady fizyczne i prawne nagród określają przepisy ustawy
  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1145). Odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nagród ponosi wyłącznie ich producent.
 14. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagrody obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Koszty przesłania Uczestnikowi nagród pokrywa Organizator, z zastrzeżeniem postanowień pkt. III ust. 10 Regulaminu.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie działania „Poczty Polskiej” lub firm kurierskich.
 17. Katalog Nagród (Załącznik nr 3) nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a Organizator nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim nagród. Fotografie i opisy towarów ujętych w Katalogu Nagród mają charakter informacyjny. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora, dostarczenie towarów z Katalogu Nagród nie będzie możliwe, a w szczególności
  z powodu braku dostępności na rynku, wyczerpania zapasów, zmiany modelu przez producenta itp., Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia towarów wskazanych w Katalogu Nagród towarami zbliżonymi pod względem wartości, jakości i walorów użytkowych do towarów pierwotnych.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Katalogu Nagród (Załącznik nr 3), jak również prawo zmiany całego Katalogu Nagród w trakcie trwania akcji promocyjnej bez podania przyczyny. O zmianach w Katalogu Nagród Uczestnik będzie poinformowany odrębnym komunikatem.
 19. Organizator ma prawo zaproponować Uczestnikowi wymianę punktów na towary lub usługi spoza Katalogu Nagród (Załącznik nr 3).
 20. Dowody zakupu produktów akcyjnych w postaci kopii faktur lub faktur korekt bądź paragonów, o których mowa w pkt. III ust. 2 Regulaminu – w zakresie, w jakim zawierają dane osobowe innych podmiotów niż Uczestnik, lub też dane dotyczące zakupu produktów innych niż marki Knauf – powinny zostać przed przekazaniem do Organizatora przez Uczestnika odpowiednio zamazane lub w inny sposób zanonimizowane.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej akcji promocyjnej mogą być wnoszone wyłącznie przez jej Uczestników oraz powinny być przesłane Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  31 marca 2021 r.
 2. Reklamację należy wnieść w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres Organizatora, podany w pkt I. ust. 2 Regulaminu. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania pisma reklamacyjnego listem poleconym w urzędzie pocztowym. Reklamacja wniesiona z naruszeniem powyższych wymogów lub po upływie terminu do wniesienia reklamacji nie będzie rozpatrywana.
 3. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać dane osobowe i adresowe Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym na adres wskazany w pkt. I ust. 2 Regulaminu.
 4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony na piśmie w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska Organizatora co do rozpatrzenia reklamacji, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

 

V. DANE OSOBOWE

 

 1. Dane Uczestników przetwarzane są w celu przeprowadzenia akcji promocyjnej. Uczestnicy, przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, przystępują dobrowolnie do akcji promocyjnej, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str.1), zwanego dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
  1. administratorem przekazanych danych osobowych jest Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w 02-229 Warszawa, ul. Światowa 25.
  2. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   - realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c RODO;
   - naliczenia punktów w programie Knauf Profit, przesłania nagrody oraz udzielenia odpowiedzi na pytania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a   RODO;
   - na potrzeby marketingu  produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.f RODO.
  3. odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą udostępniane firmom kurierskim w celu dostarczenia nagrody, podmiotom odpowiedzialnym za obsługę księgową programu oraz  informatyczną strony  www.profit.knauf.pl.
  4. przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w pkt V.4 poniżej;
  5. Uczestnik posiada prawo żądania od Knauf Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Uczestnik może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby Organizatora, lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.profit.knauf.pl Cofnięcie zgody jest równoznaczne z zakończeniem udziału Uczestnika w akcji promocyjnej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się na jej podstawie do momentu wycofania zgody.
 4. Wszystkie dane osobowe zgromadzone przez Organizatora w związku z akcją promocyjną zostaną usunięte przez Organizatora niezwłocznie po zakończeniu akcji promocyjnej oraz ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

 

VI. INFORMACJE PODATKOWE

 

 1. Nagrody otrzymane w ramach akcji promocyjnej przez Uczestnika – który w ramach wykonywanego zawodu, lecz nie prowadząc działalności gospodarczej w tym zakresie, świadczy usługi wykonawcze w branży budowlanej – stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30
  ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1387), zwanej dalej „ustawą o pdof”.
 2. W przypadku, gdy wartość nagród otrzymanych w ramach akcji promocyjnej przez Uczestnika,
  o którym mowa w pkt. VI ust. 1 Regulaminu, będących towarami lub nieodpłatnymi świadczeniami, nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o pdof, przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik, o którym mowa w pkt. VI ust. 1 Regulaminu, wybierze w ramach akcji promocyjnej nagrodę będącą towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość przewyższa kwotę określoną w pkt. VI ust. 2 Regulaminu, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną
  w wysokości 11,11% wartości danej nagrody. Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona bezpośrednio Uczestnikowi, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof) z tytułu podatku należnego od łącznej wartości danej nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takim przypadku Organizator pełni obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składa stosowne deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pdof. Uczestnik nie rozlicza kwoty ww. podatku w swym rocznym zeznaniu podatkowym.
 4. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. VI ust. 2 Regulaminu, nie dotyczy nagród otrzymanych przez Uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą. W takim przypadku nagrody stanowią przychód Uczestnika z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie ustala wartość przychodu z tytułu otrzymanej nagrody. Organizator Programu nie wysyła i nie wypełnia
  w takim przypadku druków PIT oraz nie ma obowiązku podawania wartości przychodu Uczestnika.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1145).
 2. Załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników akcji promocyjnej
  w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.profit.knauf.pl.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms.
 5. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne i Uczestnik może w każdej chwili z niego zrezygnować. O tym fakcie Uczestnik powinien poinformować na piśmie Organizatora.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć z akcji promocyjnej Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Wykluczenie odbywa się w formie pisemnego zawiadomienia Uczestnika o wykluczeniu przez Organizatora z podaniem uzasadnienia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo – po uprzednim zawiadomieniu Uczestników – zmiany treści Regulaminu w każdym czasie z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw wcześniej nabytych przez Uczestników.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez Uczestników.
 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.