Polityka prywatności "KNAUF PROFIT"

Polityka Prywatności określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy.

 

Administrator

Administratorem Państwa danych jest jest  Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w 02-229 Warszawa, ul. Światowa 25, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036059, NIP 521-100-34-23, kapitał zakładowy: 4.000.000 zł


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kilku niżej wymienionych celach:

- opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz w celu obsługi roszczeń wynikających z udzielonych porad zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO

- przedstawienia oferty współpracy, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO

- wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 punkt 1 lit b RODO

- na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO

- w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit a RODO

W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania zapytamy Państwa o zgodę i poinformujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit a RODO


Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej. Jesteśmy uprawnieni do przechowywania innych danych, które są niezbędne do realizacji celu. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jak dane niezbędne do realizacji celu.
W celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji przechowujemy ponadto dokumenty przesłane przez Państwa: curriculum vitae, zdjęcie, list motywacyjny.


Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu:
- konieczny do udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz 3 lata w celu obsługi roszczeń
- podczas trwającej współpracy oraz 3 lata po zakończeniu współpracy.


Przysługujące Pani/Panu prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania /poprawiania, uzupełniania/, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Bezpieczeństwo oraz przekazywanie i udostępnianie danych

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom bez Państwa zgody i wiedzy.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


Dodatkowe informacje 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną ochronadanych@Knauf.pl