REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "KNAUF PROFIT" – edycja 2

 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna dotycząca zakupu produktów marki Knauf, pod nazwą „KNAUF PROFIT” – edycja 2, przeprowadzana wśród osób fizycznych, które w ramach wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług wykonawczych branży budowlanej, dokonują zakupów określonych produktów marki Knauf w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terytorium Polski (zwana dalej „akcją promocyjną”).
 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest spółka Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w 02-229 Warszawa, ul. Światowa 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000036059, NIP 521-100-34-23, kapitał zakładowy 4.000.000 PLN – zwana dalej „Knauf Sp. z o.o.” lub „Organizatorem”.
 3. Akcja promocyjna trwa od dnia 1 października 2016 r. do dnia 30 września 2017 r.
 4. Akcja promocyjna jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. Uczestnikami akcji promocyjnej (zwanymi dalej „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce, które w ramach wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej na obszarze Polski, świadczą usługi wykonawcze branży budowlanej i dokonują zakupów produktów marki Knauf w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terytorium Polski.
 2. Warunkiem uczestnictwa w akcji promocyjnej jest:
  1. przekazanie w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2017 r. prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez upoważnione osoby formularza zgłoszenia do akcji promocyjnej, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu lub dokonanie w ww. terminie rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.profit.knauf.pl;
  2. zakup przez Uczestnika w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terenie Polski w okresie trwania akcji promocyjnej produktów marki Knauf określonych w pkt. III ust. 1 poniżej (zwanych dalej „produktami akcyjnymi”);
  3. nieposiadanie przez Uczestnika względem Knauf Sp. z o.o., w chwili składania zgłoszenia, przeterminowanych płatności, nieuregulowanych not odsetkowych, lub innych zaległych zobowiązań.
 3. Formularze zgłoszeniowe należy przekazywać na ręce regionalnych doradców technicznych
  lub przedstawicieli handlowych Organizatora, lub e-mailem na adres: tynkuj@knauf.pl, bądź faxem na numer 22 36 95 109, w terminie najpóźniej do dnia 30 września 2017 r. Zgłoszenia podlegają wstępnej weryfikacji, a te dokonane po terminie, lub wypełnione nieprawidłowo, niekompletnie lub nieczytelnie, czy też niepodpisane, będą odrzucane.
 4. Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy udziału w akcji promocyjnej.
 5. Uczestnik akcji promocyjnej oraz osoby składające swoje podpisy na formularzu zgłoszeniowym, wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez Organizatora akcji promocyjnej dla celów oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszej akcji promocyjnej.
 6. Uczestnikami akcji promocyjnej nie mogą być pracownicy Knauf Sp. z o.o., członkowie ich najbliższej rodziny, a także dystrybutorzy produktów marki Knauf oraz ich pracownicy.

 

 1. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. Punkty akcyjne przyznawane są każdemu Uczestnikowi za zakup produktów KNAUF w sieci   dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terenie Polski w okresie trwania akcji promocyjnej produktów akcyjnych określonych w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Lista produktów akcyjnych wraz z punktacją. Lista produktów akcyjnych obejmuje określone w Załączniku nr 2 produkty z następujących systemów Knauf: systemy tynkarskie, systemy podłogowe, systemy wykończeniowe, systemy ociepleń oraz systemy glazurnicze.
 2. Ilość zdobytych punktów akcyjnych na produktach akcyjnych przez danego Uczestnika określana będzie na podstawie przesłanych Organizatorowi przez danego Uczestnika:
  1. w odniesieniu do wszystkich produktów akcyjnych określonych w Załączniku nr 2, z wyłączeniem produktów systemów glazurniczych – kopii faktur wystawionych na Uczestnika lub paragonów zakupu w sieci dystrybucji Knauf Sp. z o.o. na terenie Polski z datą sprzedaży z okresu trwania akcji promocyjnej, z zastrzeżeniem że jeśli dana faktura będzie wystawiona na inny podmiot niż Uczestnik, wówczas powinna zostać opatrzona podpisaną przez ten podmiot adnotacją, że kopia tej faktury została przekazana Uczestnikowi do rozliczenia tego zakupu w ramach akcji promocyjnej;
  2. w odniesieniu do produktów akcyjnych określonych w Załączniku nr 2 objętych systemami glazurniczymi – wyciętych przez Uczestnika z oryginalnych opakowań tych produktów.
 3. W przypadku samodzielnej rejestracji zakupów przez Uczestnika na stronie www.profit.knauf.pl (wpisanie danych faktury, zakupionych produktów i ich ilości, załączenie faktury) Uczestnik otrzyma 1 punkt promocyjny za każdą wpisaną fakturę. Punkty promocyjne podlegają sumowaniu z punktami akcyjnymi (są uwzględniane w liczbie punktów akcyjnych).
 4. Faktury rozliczone przez Uczestnika w ramach innego działania marketingowego, finansowanego przez Knauf Sp. z o.o. nie mogą być ponownie rozliczone w akcji promocyjnej.
 5. Zdobyte punkty akcyjne (z uwzględnieniem postanowień pkt III ust. 3 Regulaminu) dany Uczestnik może wymienić na wybrane przez siebie nagrody określone w „Katalogu nagród”, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Każdy Uczestnik – aby uzyskać prawo do Nagrody - ma obowiązek:
  1. w odniesieniu do produktów systemu glazurniczego – wyciąć naklejki umieszczone na opakowaniu wyrobu i przesłać je pocztą do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym, oraz formularzem wyboru nagrody dostępnych w katalogu lub na stronie: www.profit.knauf.pl - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2017 r.;
  2. udokumentowania zakupu produktów akcyjnych w postaci kserokopii, skanu lub zdjęcia dowodu zakupu określonego w ust. 2 powyżej i przesłanie tych dowodów zakupu do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie: www.profit.knauf.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2017 r.;
  3. wyboru z „Katalogu nagród” (Załącznik nr 3) odpowiedniej nagrody, po zdobyciu określonej ilości punktów akcyjnych, oraz zgłoszenia wybranej nagrody do Organizatora za pośrednictwem strony akcyjnej www.profit.knauf.pl lub w drodze przesłania do Organizatora pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną formularza wyboru nagrody pobranego ze strony akcyjnej  www.profit.knauf.pl – co winno nastąpić nie później niż do dnia 31 października 2017 r.
 1. Zdobyte punkty akcyjne (z uwzględnieniem postanowień pkt. III ust. 3 Regulaminu), które nie zostaną zgłoszone lub wykorzystane przez Uczestnika w terminie i w sposób określony w Regulaminie, lub będą stanowić niewykorzystaną resztę niemożliwą do wymiany na nagrodę (poniżej 20 punktów) – przepadają na rzecz Organizatora bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.
 2. Decyzje o przyznaniu poszczególnych nagród – na podstawie zdobytych i właściwie udokumentowanych punktów akcyjnych (z uwzględnieniem postanowień pkt. III ust. 3 Regulaminu) oraz zgłoszeń Uczestników dotyczących wybranych nagród – podejmie komisja akcyjna składająca się z trzech przedstawicieli Knauf Sp. z o.o., powołanych przez Zarząd Organizatora. Decyzje komisji akcyjnej co do przyznania poszczególnych nagród są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. IIII ust. 10 Regulaminu poniżej, nagrody zostaną przyznane imiennie i przesłane pocztą kurierską lub przekazane Uczestnikom przez przedstawiciela KNAUF według danych osobowych i na adres wskazanych w formularzach zgłoszeniowych złożonych w ramach akcji promocyjnej. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne aktualizowanie swych danych podanych w formularzach zgłoszeniowych.
 4. Nagrody w postaci produktów marki Knauf zamawianych w tonach zostaną przekazane przez Organizatora do wybranego przez Uczestnika dystrybutora produktów marki Knauf, skąd Uczestnik ma obowiązek odebrać nagrody we własnym zakresie i na swój koszt w terminie 1 miesiąca od dnia postawienia nagrody do dyspozycji Uczestnika u w/w dystrybutora, o czym Uczestnik zostanie odrębnie poinformowany. Nagrody w postaci produktów marki Knauf wydawane będą na podstawie wystawionych przez Organizatora faktur VAT z ceną jednostkową 1 PLN netto za 1 szt. nagrody.
 5. Nieodebrane przez danego Uczestnika prawidłowo przesłanej przez Organizatora nagrody może spowodować, że przepadnie ona na rzecz Organizatora bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.
 6. W przypadku powzięcia przez Organizatora wiadomości, przed lub po przyznaniu nagrody, iż dany Uczestnik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia Regulaminu, Organizatorowi lub na mocy jego decyzji komisji akcyjnej, przysługuje prawo bądź do wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź do odmowy przekazania nagrody danemu Uczestnikowi, a w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu lub zwrotu ich równowartości. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 7. Dodatkowym warunkiem przyznania nagrody jest nieposiadanie przez danego Uczestnika względem Knauf Sp. z o.o. w chwili przyznawania nagrody przeterminowanych płatności, nieuregulowanych not odsetkowych, lub innych zaległych zobowiązań.
 8. Przyznanie oraz wysłanie pocztą danemu Uczestnikowi nagrody odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podjęcia przez komisję akcyjną decyzji o przyznaniu nagrody temu Uczestnikowi.
 9. Prawo Uczestnika akcji promocyjnej do domagania się wydania nagrody jest niezbywalne.
 10. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 11. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w akcji promocyjnej lub wykluczenia Uczestnika z akcji promocyjnej przez Organizatora z powodu naruszenia Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 30 dni (lecz nie później niż do 31 października  2017 r.) odpowiednio od daty złożenia rezygnacji lub otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu, do wykorzystania zdobytych przez siebie punktów akcyjnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przeciwnym przypadku punkty te przepadają na rzecz Organizatora bez prawa do rekompensaty z tego tytułu.
 12. Towary określone w „Katalogu nagród” (Załącznik nr 3) przyznawane Uczestnikowi w ramach realizacji nagrody podlegają gwarancji na zasadach i warunkach określonych przez ich producentów (jeżeli dany producent udzielił gwarancji) i w tym zakresie Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności. Warunki rękojmi za wady fizyczne i prawne nagród określają przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.). Odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nagród ponosi wyłącznie ich producent.
 13. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagrody obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Koszty przesłania Uczestnikowi nagród pokrywa Organizator (z zastrzeżeniem postanowień pkt. III ust.10 zd. 1 Regulaminu).
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie działania „Poczty Polskiej” lub firm kurierskich.
 16. Katalog Nagród nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a Organizator nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim Nagród Programu. Fotografie i opisy towarów ujętych w Katalogu Nagród mają charakter informacyjny. W przypadku gdy, z przyczyn niezależnych od Organizatora Programu, dostarczenie towarów nie będzie możliwe, a w szczególności z powodu braku dostępności na rynku, wyczerpania zapasów, zmiany modelu przez producenta itp. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia towarów wskazanych w Katalogu Nagród towarami zbliżonymi pod względem wartości, jakości i walorów użytkowych do towarów pierwotnych.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Katalogu Nagród, jak również prawo zmiany całego Katalogu Nagród w trakcie trwania Programu bez podania przyczyny. O zmianach w Katalogu Nagród Uczestnik będzie poinformowany odrębnym komunikatem.
 18. Organizator ma prawo zaproponować Uczestnikowi wymianę punktów na towary i usługi spoza Katalogu Nagród.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej akcji promocyjnej mogą być wnoszone wyłącznie przez jej Uczestników oraz powinny być przesłane Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r.
 2. Reklamację należy wnieść w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres Organizatora, podany w pkt I. ust. 2 Regulaminu. O terminie wniesienia reklamacji decyduje data nadania pisma reklamacyjnego listem poleconym w urzędzie pocztowym. Reklamacja wniesiona z naruszeniem powyższych wymogów lub po upływie terminu do wniesienia reklamacji nie będzie rozpatrywana.
 3. Zgłoszona reklamacja powinna zawierać dane osobowe i adresowe Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz być przesłana listem poleconym na adres wskazany w pkt. I ust. 2 Regulaminu.
 4. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony na piśmie w terminie do 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostatecznie i nie przysługuje od niego odwołanie. W przypadku braku akceptacji przez Dystrybutora stanowiska Organizatora co do rozpatrzenia reklamacji, Dystrybutor może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Udostępnione na rzecz Organizatora w ramach akcji promocyjnej przez Uczestników – za ich zgodą – dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 922).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane Uczestników przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia akcji promocyjnej. Uczestnicy, składając swoje podpisy na formularzu zgłoszeniowym do akcji promocyjnej, wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia akcji promocyjnej.
 3. Uczestnikom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do ich danych i ich poprawiania. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w akcji promocyjnej, przyznania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Wszystkie dane osobowe zgromadzone przez Organizatora w związku z akcją promocyjną zostaną usunięte przez Organizatora niezwłocznie po zakończeniu akcji promocyjnej oraz ewentualnych postępowań reklamacyjnych.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39 oraz wymogami określonymi w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 1. INFORMACJE PODATKOWE

 

 1. Nagrody Programu otrzymane przez Uczestnika - który w ramach wykonywanego zawodu, lecz nie prowadząc działalności gospodarczej w tym zakresie, świadczy usługi wykonawcze branży budowlanej - stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o pdof”.
 2. W przypadku, gdy wartość Nagród Programu - otrzymanych przez Uczestnika, o którym mowa w ust.1 - będących towarami lub nieodpłatnymi świadczeniami, nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o pdof, przychód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik, o którym mowa w ust.1, wybierze Nagrodę Programu, będącą towarem lub nieodpłatnym świadczeniem, której wartość przewyższa kwotę określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody Programu. Ta dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacona bezpośrednio Uczestnikowi Programu, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pdof) z tytułu podatku należnego od łącznej wartości Nagrody Programu i dodatkowej nagrody pieniężnej. W takim przypadku Organizator pełni obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składa stosowne deklaracje podatkowe do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pdof. Uczestnik nie rozlicza kwoty w/w podatku w swym rocznym zeznaniu podatkowym.
 4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie dotyczy Nagród Programu otrzymanych przez Uczestnika prowadzącego działalność gospodarczą. W takim przypadku Nagrody Programu stanowią przychód Uczestnika z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na zasadach właściwych dla tego źródła przychodów. Uczestnik prowadzący działalność gospodarczą we własnym zakresie ustala wartość przychodu z tytułu otrzymanej nagrody. Organizator Programu nie wysyła i nie wypełnia w takim przypadku druków PIT oraz nie ma obowiązku podawania wartości przychodu Uczestnika.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016,.poz. 380 z późn. zm.).
 2. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla Uczestników akcji promocyjnej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.profit.knauf.pl.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms.
 5. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne i Uczestnik może w każdej chwili z niego zrezygnować. O tym fakcie Uczestnik powinien poinformować na piśmie Organizatora.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć z akcji promocyjnej Uczestnika w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu. Wykluczenie odbywa się w formie pisemnego zawiadomienia Uczestnika o wykluczeniu przez Organizatora z podaniem uzasadnienia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo – po uprzednim zawiadomieniu Uczestników – zmiany treści Regulaminu w każdym czasie z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw wcześniej nabytych przez Uczestników.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez Uczestników.
 9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

do udziału w akcji promocyjnej
„KNAUF PROFIT” – edycja 2

 

Imię i nazwisko Uczestnika:   _________________________________________________

Adres Uczestnika:          _______________________________________________________       

             _______________________________________________________

E-mail Uczestnika:                _______________________________________________________

 

Firma i NIP Uczestnika (*):   _______________________________________________________

(*) - dotyczy Uczestników prowadzących

działalność gospodarczą)                            _______________________________________________________

 

 

PESEL Uczestnika (**):  _______________________________________________________            

(**) - dotyczy Uczestników nie prowadzących

działalności gospodarczej)

 

Niniejszym zgłaszam swój udział jako Uczestnika w ww. akcji promocyjnej organizowanej przez Knauf Sp. z o.o. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu ww. akcji promocyjnej, akceptuję jego treść oraz wyrażam zgodę na swój udział w tej akcji promocyjnej na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

 

 

 

___________________________________

Data i podpis Uczestnika


Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych przeze mnie w ramach ww. akcji promocyjnej danych osobowych przez Knauf Sp. z o.o. dla celów oraz w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia ww. akcji promocyjnej. Oświadczam również, iż zostałem powiadomiony o przysługującym mi prawie do żądania zmiany, poprawienia oraz usunięcia mych danych osobowych.

 

 

 

___________________________________

Data i podpis Uczestnika